Nội dung:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

NCS. Lê Ngọc Dùng

Trưởng Phòng

2

ThS. Lý Thuận An

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Văn Cường

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên viên

5

Trần Ngọc Sơn

Chuyên viên

6

Đỗ Trọng khôi

Chuyên viên

7

Mai Thánh Huyền

Chuyên viên

8

Huỳnh Thanh Tâm

Chuyên viên

9

Tô Thị Thắm

Chuyên viên

10

Nguyễn Thị Minh Tuyền

Chuyên viên

11

Lê Thị Duyên

Chuyên viên