Nội dung:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

NCS. Lê Ngọc Dùng

Trưởng Phòng

2

ThS. Lý Thuận An

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Văn Cường

Chuyên viên

4

Mai Thánh Huyền

Chuyên viên

5

Huỳnh Thanh Tâm

Chuyên viên

6

Tô Thị Thắm

Chuyên viên

7

Nguyễn Thị Minh Tuyền

Chuyên viên