Nội dung:

SỨ MẠNG

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng dựa trên nền tảng công nghệ và trải nghiệm; nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao tri thức đáp ứng nhu cầu xã hội, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

TẦM NHÌN

Đến năm 2035, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trở thành Trường Đại học nghiên cứu ứng dụng có uy tín ở trong nước và khu vực, với môi trường giáo dục hiện đại tất cả vì người học và phục vụ cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung thành - Trách nhiệm - Sáng tạo

Trung thành: Là sự gắn bó nhiệt tâm với tổ chức và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Trách nhiệm: Có thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm với chính mình và gia đình, với DNTU và xã hội.

Sáng tạo: Có tư duy đổi mới, đủ năng lực và trình độ chuyên môn để tạo ra giá trị mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.