Quản lý HSSV

Về việc cảnh báo sinh viên quá hạn thời gian học tại trường.

Nội dung tóm tắt

Căn cứ theo kế hoạch rà soát sinh viên quá thời gian học tại trường của phòng Thanh tra - Quản lý sinh viên - Đảm bảo chất lượng giáo dục (gọi tắt là phòng TT - QLSV - ĐBCLGD)

Căn cứ theo chỉ đạo của Trưởng phòng. 

phòng TT - QLSV - ĐBCLGD thông báo đến sinh viên về việc quá hạn thời gian học tại trường 

Đăng ngày 11-05-2020 Chi tiết

Cảnh báo kết quả học tập học kì I, II năm học 2019-2020

Nội dung tóm tắt

 Căn cứ vào kế hoạch và hoạt động rà soát kết quả học tập định kì của Phòng Thanh tra – Quản lý sinh viên – Đảm bảo chất lượng giáo dục (gọi tắt là Phòng TT - QLSV - ĐBCLGD)

Nhằm đảm bảo tiến độ học tập và thời hạn tốt nghiệp của sinh viên được diễn ra theo kế hoạch.

Đăng ngày 27-04-2020 Chi tiết

Báo cáo nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác sinh viên, giáo dục thể chất thể thao và y tế trường học (sơ kết)

Nội dung tóm tắt

 Thực hiện công văn số 3875/BGDĐT ngày 27/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên 2019-2020;Căn cứ hướng dẫn của chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/08/2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Căn cứ tình hình thực tế hoạt động đào tạo của Nhà trường trong học kì I, năm học 2019-2020, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai xin được báo cáo sơ kết hoạt động giáo dục chính trị và công tác sinh viên bao gồm các nội dung như sau:

-  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

Công tác quản lý học sinh

Đăng ngày 18-01-2020 Chi tiết

Số 111/BGDĐT-GDCTHSSV Thông báo về việc góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Nội dung tóm tắt

Theo link: http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

Đăng ngày 14-01-2019 Chi tiết

Về việc cấp thẻ tạm trú và miễn thu lệ phí visa cho sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh Đồng Nai

Nội dung tóm tắt

Xem tại đây

Đăng ngày 19-03-2018 Chi tiết

Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai

Nội dung tóm tắt

Xem tại đây