Đảm bảo chất lượng

Trường đại học Công nghệ Đồng Nai đạt kiểm định 02 Chương trình đào tạo

Nội dung tóm tắt

 Căn cứ theo kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng 02 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử và Công nghệ thực phẩm số 33/KH-ĐHCNĐN được ký duyệt ngày ngày 12/03/2019. 

Thông qua nghị quyết số 04/ NQ- HĐKĐCL của hội đồng kiểm định giáo dục đại học thuộc trung tâm kiểm định giáo dục đại học về việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học  ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử 

Thông qua nghị quyết số 05/ NQ- HĐKĐCL của hội đồng kiểm định giáo dục đại học thuộc trung tâm kiểm định giáo dục đại học về việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học  ngành Công nghệ Thực phẩm.

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai vui mừng nhận nghị quyết của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Đăng ngày 12-05-2020 Chi tiết

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đăng ký đánh giá 03 Chương trình đào tạo.

Nội dung tóm tắt

 Nhằm cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy đồng thời khẳng định chất lượng Chương trình đào tạo của trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai.

Tiếp nối sự thành công trong hoạt động kiểm định đánh giá 02 chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và ngành Công nghệ Thực phẩm trong năm 2019.

Căn cứ kế hoạch số 46/KH- ĐHCNĐN ngày 03 tháng 3 năm 2020 về kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo. 


Đăng ngày 27-04-2020 Chi tiết

Công văn 1669 /QLCL-KĐCLGD thay thế CV 769/QLCL-KĐCLGD

Nội dung tóm tắt

Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 thay thế CV 769/QLCL-KĐCLGD về sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH

Đăng ngày 11-04-2020 Chi tiết

Nghị định số 30/2020 về công tác văn thư

Nội dung tóm tắt

 Căn cứ vào nghị định số  30/2020 ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ  Quy định về công tác văn thư. 


Đăng ngày 17-03-2020 Chi tiết

Luật số: 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học

Nội dung tóm tắt


Nhằm Triển khai Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành giáo dục;

- Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đến với giảng viên, nhân viên và sinh viên trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai

- Góp phần nâng cao nhận thức “Sống, làm việc, học tập tuân theo Hiến pháp, pháp luật” giảng viên, nhân viên và sinh viên.

Phòng TT – QLSV - ĐBCLGD gửi đến thông tin một số nội dung thay đổi về Luật Giáo dục đại học mớiVui lòng tham khảo trong các file đính kèm.

Đăng ngày 30-08-2019 Chi tiết

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020

Nội dung tóm tắt

 Nhằm tiếp tục duy trì và phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;

Nhằm triển khai các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020, Trường Đại học công nghệ Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020.

Đăng ngày 16-08-2019 Chi tiết