GIỚI THIỆU CHUNG

PHÒNG THANH TRA - QUẢN LÝ SINH VIÊN -ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Điện thoại: 02516.29.77.33   -   Email: qlsv@dntu.edu.vn


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I. Nhiệm vụ Thanh tra giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên

1. Giữ gìn nề nếp kỷ cương trong dạy và học, quản lý công tác trật tự an ninh học đường trong khuôn viên Nhà trường;

2. Quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ dạy của giảng viên;

3. Hỗ trợ Khoa làm thống kê số lượng tiết giảng trong năm học, thanh toán phụ trội.

4. Kiểm tra và quản lý công tác giảng dạy của giảng viên theo qui định của Nhà Trường;

5. Quản lý các công tác học tập của sinh viên theo nội quy, quy chế học vụ;

6. Quản lý công tác bình xét đạo đức, công tác xử lý kỷ luật, khen thưởng SV;

7. Quản lý hồ sơ sinh viên, xử lý sinh viên vi phạm kỷ luật, thông báo về phụ huynh những SV cá biệt;

8. Xét chọn SV nghèo hiếu học cấp học phí, xét chọn SV vùng sâu, vùng xa, khó khăn đề nghị miễn giảm học phí;

9. Báo cáo nhận xét tình hình giáo viên và SV hàng tháng, hàng quí, năm trình Hiệu trưởng;

10. Quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường;

11. Tuyên truyền các đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức nói chuyện thời sự, học tập các nghị quyết của cấp trên;

12. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

II. Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng giáo dục

     1. Thực hiện các nội dung về kiểm định giáo dục đã được nêu trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Trường Đại học theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai;

     2. Chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc, tìm kiếm và lưu trữ các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tham gia chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     3. Tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng;

     4. Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra, phục vụ các công tác kiểm định chất lượng tại đơn vị.