Nội dung:


SỨ MỆNH:
   Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai là trường Đại học ứng dụng, đào tạo nguôn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế


TẦM NHÌN:
  
Đến 2030, Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai trở thành trường Đại học ứng dụng tiên tiến trong và ngoài khu vực, với môi trường giáo dục hiện đại, người học có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế toàn cầu


KHẨU HIỆU:
  
DNTU điểm đến thành công