Nội dung:

 GIỚI THIỆU CÔNG TÁC THANH TRA GIÁO DỤC


Chức năng

       Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, quan điểm, chương trình, kế hoạch công tác, biện pháp đảm bảo chất lượng, hoạt động tự đánh giá trong phạm vi toàn trường nhằm không ngừng cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của trường;

       Hoạt động của Thanh tra giáo dục hướng tới việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm, đồng thời giúp nhà trường quản lý, chỉ đạo thu thập thông tin chính xác, kịp thời để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường có thể xảy ra.

Nhiệm vụ

1.       Trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục;

2.       Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm do Luật Thanh tra quy định;

3.       Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các đơn vị và cá nhân trong Trường. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng và các đơn vị có liên quan những vấn đề cần giải quyết và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý;

4.       Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Trường;

5.       Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ;

6.       Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi sau khi thi; công tác kiểm định chất lượng giáo dục và chương trình giáo dục.